صحیفه امام > صحيفه امام جلد 3

دوشنبه 5 اسفند 1398
 
صحيفه امام جلد 3

پیام به سران دولت های اسلا می و ملل مسلمان


پیام به مسلمانان جهان به مناسبت جنگ سوم اعراب و اسرائیل


پیام به ملت مسلمان ایران


نامه از نجف جهت تکذیب شایعه عدم وصول وجوه


نامه به آقای محمد ثقفی "خانوادگی"


اجازه نامه به آقای علی اصغر باغانی، در امور حسبیه و شرعیه


نامه به خانم فریده مصطفوی "خانوادگی"


نامه به آقای محمد هادی تقوایی جهرمی و اجازه پرداخت وجوهات


نامه به آقای سید محمدحسین لنگرودی


نامه به آقای محمد کیایی نژاد


نامه به آقای حسن ثقفی درباره اجازه شرعیه


اجازه نامه به آقای میرزا حسین نوری در امور شرعیه


اجازه نامه به آقای سید حسین موسوی، در امور حسبیه و شرعیه


نامه به آقای سید احمد خمینی و تذکر درباره کتاب شهید جاوید


نامه به آقای سید عباس مهری


نامه به آقای سید احمد واحدی جهرمی درباره مصرف سهم سادات


نامه تشکر به آقای محمد صادقی


نامه به آقای سید احمد خمینی و سفارش ساختن منزل برای طلبه ها


نامه به آقای محمد علی انصاری


نامه به آقای سید کمال فقیه ایمانی و دستور پرداخت وجه


نامه به آقای سید طاهر مرتضوی و ابراز همدردی در مصیبت وارده


پاسخ استفتاء در مورد پرداخت وجوه شرعیه


نامه به آقای عطاءالله اشرفی اصفهانی


نامه به خانم فریده مصطفوی


اجازه نامه به آقای محمد علی رحمانی در اخذ و صرف وجوه شرعی


نامه به آقای سید احمد خمینی "خانوادگی"


نامه به خانم زهرا مصطفوی "خانوادگی"


نامه به خانم فریده مصطفوی "خانوادگی"


نامه به آقای ابراهیم یزدی درباره نحوه ارسال وجوه


نامه به خانم خدیجه ثقفی "خانوادگی"


نامه به خانم فاطمه طباطبایی "پاسخ تسلیت"


نامه به آقای محمد شریعت اصفهانی


اجازه نامه به آقای مصطفی اشرفی، در امور حسبیه و شرعیه


نامه به آقای سید احمد خمینی "خانوادگی"


نامه به آقای سید مرتضی پسندیده درباره وجوه شرعی


نامه به آقای سید احمد خمینی و تذکر مسائل مختلف


نامه به آقای سید احمد خمینی "خانوادگی"


نامه به آقای سید حمید روحانی در مورد کتاب


نامه به آقای سید حمید روحانی


نامه به یکی از دوستان به مناسبت آزادی از زندان یا تبعید


نامه به خانم فریده مصطفوی "خانوادگی"


نامه به آقای ابراهیم یزدی


نامه به آقای سید احمد نجفی


نامه و تبریک ازدواج به خانم فرشته اعرابی


نامه به آقای سید احمد خمینی درباره وجوه شرعی


نامه به آقای عطاءالله اشرفی اصفهانی


نامه به آقای سید حمید روحانی


نامه به آقای سید احمد خمینی "خانوادگی"


نامه به آقای سید احمد خمینی "خانوادگی"


بیانات خطاب به فرماندار نجف "اقدامات رژیم عراق علیه انقلابیون"


اجازه نامه به آقای سید حسین آیت اللهی جهرمی، در امور حسبیه و شرعیه


نامه تشکر به آقای ابراهیم یزدی


نامه به آقای سید احمد خمینی جهت ضرورت رسیدگی به وجوه شرعی


نامه به آقای محمد کیایی نژاد "دستوراتی پیرامون وجوه شرعیه"


نامه به آقای سید حمید روحانی در پاسخ به کمک مالی برای نشر اعلامیه


نامه به آقای سید احمد خمینی و تذکراتی پیرامون مسائل مالی


نامه به آقای محمد حسن اعرابی درباره چگونگی ارسال نامه ها


نامه به آقای جعفر صبوری و تأکید بر وکالت آقای سید مرتضی پسندیده


اجازه نامه به آقای سید علی اصغر دستغیب، در امور حسبیه و شرعیه


نامه به آقای سید احمد خمینی درباره وجوه شرعیه


نامه به آقای حق شناس درباره تحویل وجوه شرعیه


نامه به آقای سید احمد خمینی درباره پرداخت وجه به خدمتکاران


نامه به آقای سید حمید روحانی در صرف وجوه برای نشر کتب اسلا می


نامه به آقای سید حمید روحانی


پیام به ملت مسلمان ایران درباره اعلام تأسیس حزب رستاخیز


پاسخ به استفتاء درباره تحریم شرکت مردم در حزب رستاخیز


نامه به آقای سید احمد خمینی "بیان چگونگی ارسال نامه ها"


نامه به آقای سید مرتضی پسندیده درباره وجوه شرعی


نامه به آقای سید احمد خمینی درباره پرداخت وجوه


اجازه نامه به آقای سید محمد علی نسابه، در امور حسبیه و شرعیه


نامه به آقای سید مرتضی پسندیده، تذکراتی درباره وجوه شرعیه


نامه به خانم زهرا مصطفوی


نامه به خانم فریده مصطفوی


نامه به آقای محمد علی رحمانی درباره مصرف وجوه شرعیه


اجازه نامه به آقای ابراهیم یزدی، در اخذ و مصرف وجوهات


نامه به آقای محمد شریعت اصفهانی


نامه ای در پاسخ به چند پرسش شرعی


نامه به آقای محمد شریعت اصفهانی


اجازه نامه به آقای سید احمد واحدی جهرمی، در امور حسبیه و شرعیه


نامه به آقای سید حمید روحانی


اجازه نامه به آقای هادی روحانی در صرف وجوهات


تلگراف به احمد حسن البکر درباره اخراج روحانیون ایرانی از عراق


پیام به ایران و سایر بلاد و تأکید بر وکالت آقای پسندیده


اجازه نامه به آقای غلام حسین امیری، در امور حسبیه و شرعیه


نامه به خانم فریده مصطفوی "خانوادگی"


نامه به آقای سید مرتضی پسندیده درباره وجوه شرعی


استفتاء و پاسخ به دو پرسش شرعی آقای سید مرتضی پسندیده


پیام به ملت ایران و اظهار تأسف از سرکوب مردم


نامه به آقای سید حمید روحانی


گفتگو با استاندار نجف و اعتراض به اخراج روحانیون


نامه به آقای محمد شریعت اصفهانی در بی توجهی حوزه نجف به مسائل ایران


نامه به آقای سید احمد خمینی "خانوادگی"


نامه به یکی از دوستان و توصیه به پیگیری معالجه


نامه به آقای سید احمد خمینی "خانوادگی"


پیام به اتحادیه انجمن های اسلا می دانشجویان اروپا


نامه به خانم زهرا مصطفوی


پیام به اتحادیه انجمن های اسلا می دانشجویان آمریکا و کانادا


نامه به آقای ابراهیم یزدی درباره ارسال پیام به اتحادیه دانشجویان


نامه به آقای سید احمد خمینی درباره مشکلات افزایش شهریه


نامه به آقای سید احمد خمینی "خانوادگی"


نامه به آقای سید احمد خمینی درباره چگونگی ارسال نامه ها


نامه به آقای محمد صادقی درباره ارسال مناسک و رساله به لبنان


نامه به آقای مصطفی اشرفی و ابراز نگرانی از زندانی بودن علما


نامه به آقای سید احمد خمینی درباره عدم ارسال وجه به نجف


نامه درباره وضعیت حوزه نجف


نامه تبریک به آقای سید مرتضی پسندیده و تعیین مصرف وجوه شرعیه


نامه درباره اعلام وصول وجوه شرعی


نامه به آقای سید احمد خمینی


نامه به آقای سید مرتضی پسندیده درباره رسید وجوه شرعیه


نامه به آقای عبد الله اسلا می و اظهار تأسف از حادثه منی


نامه به آقای سید احمد دعایی


نامه تشکر به آقای ابراهیم یزدی


نامه ای در پاسخ به یک مسأله شرعی


نامه به آقای حیدر میری در نحوه اخذ اجازه نامه


نامه به آقای سید مرتضی پسندیده درباره شهریه طلاب پاکستان و سوریه


نامه به آقای سید احمد خمینی در پاسخ به سؤالات


نامه درباره وجوه شرعیه


نامه به آقای سید احمد خمینی "خانوادگی"


نامه به آقای سید مرتضی پسندیده درباره وجوه شرعیه


نامه به آقای سید احمد خمینی "خانوادگی"


نامه به آقای سید مرتضی پسندیده درباره وجوه شرعیه


نامه به آقای سید مرتضی پسندیده درباره وجوه شرعیه و سفارش به حفظ آن


نامه احوال پرسی به آقای محمد صادقی


نامه به آقای سید احمد خمینی "خانوادگی"


اجازه نامه به آقای حیدر میری، در امور حسبیه و شرعیه


نامه به آقای حسن ثقفی و تشکر از ارسال کتاب


پاسخ استفتاء اجازه استفاده از وجوه شرعیه در نشر کتاب های دینی


نامه به آقای حیدر میری و پاسخ به سؤالاتی درباره وجوه شرعیه


نامه به خانم فریده مصطفوی


نامه به آقای محمد حسن اعرابی و تذکر نسبت به اطرافیان


نامه به آقای سید مرتضی پسندیده درباره وجوه شرعیه


نامه به خانم صدیقه مصطفوی "خانوادگی"


نامه به خانم فریده مصطفوی "خانوادگی"


نامه به آقای حسن ثقفی "خانوادگی"


نامه به آقای سید مرتضی پسندیده درباره پرداخت وجه به آقای قدیری


نامه به آقای محسن قوچانی غروی در عزیمت وی به ایران


نامه به خانم خدیجه ثقفی در خصوص ارتحال آقای هندی


نامه به آقای حیدر میری درباره لزوم دریافت قبض وجوه شرعیه


نامه تشکر به آقای محمد ثقفی "تسلیت درگذشت آقای هندی"


نامه تشکر به آقای غلام عباس رئیس اشکنانی


نامه ای در تبریک ازدواج و رفع چند شبهه


نامه به آقای سید مرتضی پسندیده درباره شهریه و هزینه ساختمان مدرسه کویته


نامه به خانم فریده مصطفوی "خانوادگی"


نامه به خانم فرشته اعرابی "خانوادگی"


نامه به آقای سید مرتضی پسندیده درباره وجوهات شرعیه


نامه به آقای سید احمد خمینی "خانوادگی"


پیام به عموم مسلمین و دانشجویان


نامه به آقای سید مرتضی پسندیده درباره ارسال وجه


نامه به آقای حسین دادشفایی قول خولیشگی


نامه به آقای عبد الله اسلا می


نامه به آقای سید احمد واحدی جهرمی درباره مشکلات طلاب


نامه به آقای ابراهیم یزدی و بیان عملکرد استعمار در ممالک اسلا می


نامه به آقای سید مرتضی پسندیده درباره وجوه شرعیه


نامه به آقای جلال الدین فارسی و اظهار تأسف از اوضاع لبنان


نامه به آقای سید مرتضی پسندیده درباره وجوه شرعیه


نامه به آقای سید مرتضی پسندیده درباره وجوه شرعیه


نامه به آقای سید مرتضی پسندیده و پاسخ به 11 سؤال درباره وجوه شرعیه


نامه به آقای سید مرتضی پسندیده و پاسخ به 11 سؤال درباره وجوه شرعیه


نامه به آقای سید حمید روحانی


نامه به آقای سید حمید روحانی


نامه به آقای سید مرتضی پسندیده و پاسخ به 9 سؤال درباره وجوه شرعیه


نامه به آقای سید احمد خمینی "خانوادگی"


نامه تشکر به آقای محمد کیایی نژاد


نامه به آقای سید احمد علم الهدی


اجازه نامه به آقای سید محمد حیدر مرتضوی، در امور شرعیه


نامه تشکر به آقای محمد کیایی نژاد


پاسخ به سؤالات شرعی آقای سید مرتضی پسندیده


پیام به مسلمانان ایران و جهان درباره کمک به مردم لبنان


نامه به آقای سید احمد واحدی جهرمی درباره شهریه طلاب


نامه به آقای ابراهیم یزدی و تشکر از فعالیت جمعیت های مختلف


نامه به آقای مصطفی اشرفی


اجازه به یکی از دوستان در اخذ وجوه شرعیه


نامه در مورد میزان استفاده از سهم مبارک امام


نامه تشکر به یکی از دوستان و سفارش به پیگیری ساختمانی در قم


نامه به آقای ابراهیم یزدی و تکذیب شایعه


نامه به آقای محمد علی امر اللهی درباره پرداخت وجوه شرعیه


نامه تشکر به آقای تولیت و تشویق به احداث مؤسسه خیریه


پیام به عموم مردم در ابراز تنفر از خائنین و منحرفین


نامه به آقای علی عزیزیان غروی و پاسخ به استفتاء


نامه به آقای ابراهیم یزدی


پیام به انجمن اسلا می دانشجویان آمریکا و کانادا


پیام به اتحادیه انجمن های اسلا می دانشجویان در اروپا


نامه به آقای سید حمید روحانی


نامه به آقای سید حمید روحانی


نامه به خانم زهرا مصطفوی "خانوادگی"


نامه احوال پرسی به آقای میرزا حسن مستوفی


هشدار به روحانیون حوزه نجف نسبت به برداشتهای غلط از احکام اسلام


نامه به آقای طاهری اصفهانی و ابراز نگرانی از وضعیت حوزه های علمیه


اعلامیه به مسلمین ایران و جهان درباره شهادت مصطفی خمینی


سخنرانی در جمع روحانیون درباره قدر ت روحانیت و خدمات علمای شیعه


نامه تشکر به آقای سید حمید روحانی


نامه تشکر به آقای یاسر عرفات و بیان جنایات استعمار و شاه


نامه به آقای سید حمید روحانی و قبول پرداخت بدهی بابت فعالیت های مبارزاتی


نامه تشکر به آقای جلال الدین فارسی


نامه تشکر به آقای محمد فاضل لنکرانی


پیام به علما و ملت ایران و بیان وظیفه عمومی در قبال رژیم


پیام تشکر به علمای آذربایجانی


نامه تشکر به آقای سید احمد دعایی


پیام تشکر به دانشجویان خارج از کشور و تأکید بر ادامه مبارزه


پیام تشکر از حمایت فضلا و طلاب حوزه علمیه اصفهان


نامه به خانم زهرا "فهیمه" مصطفوی "خانوادگی"


نامه به جمعی از علما و توضیح پیرامون وصیت نامه


نامه تشکر به آقای بهاء الدین محلاتی


نامه تشکر به آقای محمد صدوقی


نامه تشکر به آقای صادق خلخالی


اجازه نامه به آقای ابوطالب فاضلی، در امور حسبیه و شرعیه


نامه به آقای ابراهیم یزدی درباره اجازه صرف سهم امام


نامه تشکر به آقای مصطفی اشرفی


نامه به آقای سید مرتضی پسندیده و سفارش به پرداخت شهریه


نامه تشکر به یکی از دوستان


نامه تشکر به آقای محمد علی انصاری


وصیت نامه و تعیین وصی در مورد وجوه شرعیه


نامه تشکر به آقای سید احمد علم الهدی


نامه تشکر به آقای محمد کیایی نژاد


نامه تشکر به آقای سید علی نقی طبسی حائری


نامه تشکر از آقای محمد صدوقی


نامه تشکر به آقای عباس علی عمید زنجانی


نامه به آقای عطاءالله اشرفی اصفهانی


نامه تشکر به آقای میرزا محمد ثقفی "شهادت سید مصطفی"


نامه به خانم فرشته اعرابی "خانوادگی"


اجازه نامه به آقای حیدر علی مدرسی، در امور حسبیه و شرعیه


نامه به آقای سید مرتضی پسندیده درباره نحوه صرف وجوه شرعیه


وصیت نامه شخصی و تعیین وصی


وصیت نامه و تعیین وصی در امور وجوه شرعیه


سخنرانی در جمع روحانیون و طلاب درباره جنایات رژیم پهلوی


پاسخ به استفتاء درباره سود سهام بانک


نامه تشکر به آقای محمد صدوقی


نامه تشکر به آقای حیدر علی جلالی خمینی


پیام به ملت ایران به مناسبت قیام 19 دی مردم قم و نوید پیروزی


پیام به دانشجویان ایرانی مقیم هند


نامه به آقای سید مرتضی پسندیده درباره وجوهات شرعیه


پیام به انجمن های اسلا می دانشجویان در اروپا


نامه به آقای مرتضی مطهری درباره اوضاع حوزه های علمیه


سخنرانی در جمع روحانیون درباره جنایات شاه و مدعیان حقوق بشر


نامه به آقای سید مرتضی پسندیده و پاسخ به 5 سؤال ایشان


نامه در مورد اعلام وصول نامه


نامه به آقای سید مرتضی پسندیده و سفارش به رسیدگی به یکی از آقایان


پیام به اهالی آذربایجان


نامه به آقای صادق خلخالی درباره ضرورت رعایت مصالح


نامه به آقای مهدی طباطبایی


پیام به مسلمانان ایران و جهان درباره حمله به جنوب لبنان


پیام به ملت ایران به مناسبت اربعین شهدای تبریز


نامه به آقای سید مهدی یثربی


تلگراف به آقای سید کاظم شریعتمداری درباره حمله گارد به منزل ایشان


اجازه نامه به آقای عباس علی عمید زنجانی، در امور حسبیه و شرعیه


مصاحبه با لوسین ژرژ درباره مسائل سیاسی و اجتماعی ایران


نامه به یکی از دوستان و پاسخ به سؤالات


پیام به ملت ایران درباره ادامه مبارزه


نامه به آقای حیدر علی جلالی خمینی


نامه به خانم زهرا مصطفوی "خانوادگی"


سخنرانی در جمع روحانیون و طلاب درباره اوضاع ایران و رهنمود به انقلابیون


نامه به آقای جلال الدین فارسی


نامه به آقای محمد یزدی


نامه از نجف و مواظبت از آقای پسندیده


نامه درباره تجلیل از استقامت و ایستادگی در برابر ستمکاران


اجازه نامه به آقای محمد حسین آیتی، در امور حسبیه و شرعیه


اجازه نامه به آقای محمد حسین غزنوی، در امور حسبیه و شرعیه


نامه از نجف و سفارش مواظبت از آقای سید مرتضی پسندیده


سخنرانی در جمع روحانیون و طلاب درباره تکلیف شرعی بودن قیام بر ضد شاه


نامه به آقای سید مهدی طباطبایی


نامه به آقای حسن ثقفی "احوال پرسی"


پیام به ملت ایران


نامه از نجف


نامه تشکر به آقای کریمی


پیام به ملت ایران درباره چراغانی سوم و پانزدهم شعبان


نامه درباره شهریه طلاب و جانشین موقت آقای پسندیده


نامه به آقای سید مهدی طباطبایی


نامه به آقای شهاب الدین اشراقی در رسیدگی به وضع تبعید شدگان


پیام به ملت ایران درباره لزوم ادامه مبارزه


پیام به ملت ایران و بیان وظایف علما در بسیج مردم


نامه به آقای اسلا می تربتی درباره وجوه شرعیه


نامه به آقای سید مرتضی پسندیده و پاسخ به 11 پرسش ایشان


پیام به ملت ایران درباره کشتار وحشیانه رژیم در اصفهان و شیراز


نامه به آقای علی اکبر مهدی پور درباره کتاب


پیام به اهالی آبادان درباره آتش سوزی سینما رکس


پیام به نهضت آزادی ایران در خارج و بیان اسلا می بودن نهضت


پیام به ملت ایران درباره فریبکاری های جدید شاه


نامه به آقای سید مهدی طباطبایی درباره مصرف وجوهات


نامه از نجف درباره لزوم توجه بیشتر به آقای پسندیده


پیام به ملت ایران درباره ضرورت تداوم نهضت


نامه به آقای یاسر عرفات درباره مفقود شدن امام موسی صدر


پیام به ملت ایران درباره کشتار وحشیانه 17 شهریور


پیام به ملت ایران و تسلیت فاجعه 17 شهریور


پیام به ملت ایران و اعلام عزای عمومی و ادامه اعتصاب


مصاحبه با خبرنگاران رادیو و تلویزیون فرانسه درباره مسائل مختلف


پیام به ملت ایران درباره اغفال مردم توسط دولت


نامه تشکر به یاسر عرفات و پشتیبانی از فلسطین


نامه به آقای قمی به مناسبت آزادی ایشان از زندان


نامه به حافظ اسد درباره ناپدید شدن امام موسی صدر


نامه احوال پرسی به آقای عباس علی عمید زنجانی


پیام به ملت ایران به مناسبت مهاجرت از عراق


پیام به ملت ایران به مناسبت آغاز سال تحصیلی


سخنرانی در جمع دانشجویان و منشأ مفاسد دانستن رژیم


نامه به خانم فاطمه طباطبایی "خانوادگی"


نامه به آقای مرعشی نجفی درباره استقامت تا سقوط رژیم


سخنرانی در جمع ایرانیان مقیم پاریس درباره جنایات شاه و اهداف انقلاب


پیام به ملت ایران به مناسبت چهلم شهدای 17 شهریور


مصاحبه با خبرنگاران درباره آینده حکومت اسلامی


سخنرانی در جمع دانشجویان درباره اوضاع ایران و اصلاحات آمریکایی شاه


:.:::. Copyright © 2010 « دفتر مطالعات جبهه فرهنگي انقلاب اسلامي » All Rights Reserved ::.
Design By MBHonar@yahoo.com  -  Developed By WWW.BESTDEVELOPER.IR