صحیفه امام > صحيفه امام جلد 14

سه شنبه 23 مهر 1398
 ارزش کار اطباء و پرستاران ـ قانون و قانون گذاری ـ اخطار به توطئه گران
کد سند : 2620
1360/03/18  -  18 خرداد 1360 / 5 شعبان 1401
مخاطب : اقشار مختلف مردم،اعضاي ستاد انجمنهاي اسلامي وزارت بهداري و بهزيستي
صفحه : 412 مکان : تهران، حسینیه جماران

سخنرانی در جمع انجمن های اسلا می وزارت بهداری